<rp id="5hwh0"><menuitem id="5hwh0"></menuitem></rp>

   <b id="5hwh0"><address id="5hwh0"></address></b>
  1. <source id="5hwh0"></source>

   Ph??ng pháp x? ly h? men trong men g?m

   2019-07-13 03:37:07 admin 598
   Ph??ng pháp x? lý h? men trong men g?m:
   1 Ki?m soát ch?t ch? ph?m vi ?? m?n c?a men và th?i gian l?u tr? c?a men và men không ???c có nhi?t ?? cao h?n. ??t sét ???c s? d?ng ít nh?t có th? ?? ??m b?o hi?u su?t huy?n phù c?a men.
   2 Ki?m soát ch?t ch? các v?n ?? ô nhi?m trong quá trình tráng men, ??c bi?t là ô nhi?m d?u.
   4 C?i thi?n ?? m?n c?a quá trình x? lý khuôn thép, kích th??c h?t c?a b?t không ???c quá dày, ?? ?m ph?i phù h?p, khuôn ph?i ???c lau s?ch, và nên tránh v?t li?u; nhi?t ?? nóng ch?y c?a frit nên ???c xác ??nh theo thành ph?n c?a men.
   5 Khi men ???c ??t, xác ??nh h? th?ng b?n h?p lý. N?u lò nung ???c gi? trong môi tr??ng oxy hóa, nhi?t ?? nung không ???c quá cao ho?c quá th?p và t?c ?? gia nhi?t không ???c quá nhanh. Khi ?i?u ki?n cho phép, nên t?ng nhi?t ?? c?a ??u lò càng nhi?u càng t?t, và nên s? d?ng th?i gian gi? thích h?p ?? t?o ?i?u ki?n cho khí càng nhi?u càng t?t. .
   6 Vì các t?p ch?t trong nguyên li?u thô ???c ??t cháy và làm giàu v?i m?t l??ng l?n khí, nên không th? s? d?ng nguyên li?u thô cho men theo yêu c?u k? thu?t. Không th? s? d?ng nguyên li?u ch?t l??ng cao, vì m?t s? lý do, v?t li?u ch?t l??ng th?p, ??c bi?t là oxit k?m, zircon, fenspat, ?á vôi ??t, vv, ?òi h?i ?? tinh khi?t cao và ít t?p ch?t. Ngoài ra, trong quá trình s?n xu?t, c?ng c?n tránh t?p ch?t và ?nh h??ng ??n ch?t l??ng c?a men.
    

   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   青青操在线视频|高清免费大片在线观看|国产不卡福利片在线观看浪潮|国产专区亚洲精品无码