<rp id="5hwh0"><menuitem id="5hwh0"></menuitem></rp>

   <b id="5hwh0"><address id="5hwh0"></address></b>
  1. <source id="5hwh0"></source>

   Cùng nhau ch?ng l?i “??i d?ch”, tình nguy?n cùng t?i!

   2022-03-29 13:05:10 Juncera 446

   Cùng nhau ch?ng l?i “??i d?ch”, tình nguy?n cùng t?i!

   Ti?t xuan se l?nh ???c d? báo là s? kh?c nghi?t, và m?t ??t ??i d?ch m?i "r?i vào mùa xuan", b?t ng? làm gián ?o?n nh?p s?ng và c?ng vi?c c?a m?i ng??i. ?? ch?ng l?i ??i d?ch bi?n ch?ng m?i, Juncera ?? ban hành l?nh t?p h?p các tình nguy?n viên. Tr??c tình hình d?ch b?nh nh? hi?n nay và theo l?nh t?p th?, ng??i dan Juncera nh?t ??nh ph?i phát huy tinh th?n tình nguy?n b?ng nh?ng hành ??ng thi?t th?c ti?n sau vào c?ng ??ng n?i mình sinh s?ng ?? tham gia ch?ng d?ch.

   1.jpg

       M?t s? ng??i m?c trang ph?c  ?? tình nguy?n, bám tr?, sát cánh chi?n ??u v?i nhan viên c?ng ??ng và giúp th?c hi?n m?t lo?t c?ng vi?c nh? th? nghi?m axit nucleic, phan ph?i tài li?u, qu?ng bá và h??ng d?n. M?t s? ng??i trong s? h? m?c qu?n áo b?o h?, trang b? ??y ?? v? khí và kh?ng ng?i nguy hi?m. H? ti?n sau vào khu v?c ki?m soát r?i ro ?? phan phát v?t t? c? b?n t? nhà này sang nhà khác, làm t?t c?ng tác h? tr? h?u c?n và d?c h?t s?c l?c ?? ng?n ch?n d?ch b?nh , ??m b?o cu?c s?ng bình th??ng c?a c?ng ??ng. 

   2.jpg

   Cùng nhau ch?ng ch?i v?i “??i d?ch”, cùng b?n và t?i, Juncera tích c?c ?áp ?ng nhu c?u c?a ti?n tuy?n ch?ng d?ch, t?p h?p s?c m?nh b?ng lòng d?ng c?m, trách nhi?m và s? c?ng hi?n, t?a sáng cho c?ng cu?c phòng ch?ng d?ch.

   3.jpg

       "??t này ?ang có d?ch ? thành ph? n?i t?i s?ng, và t?i ph?i làm gì ?ó!" Wang Shuai, t?ng giám ??c bán hàng n?i ??a c?a chúng t?i cho bi?t. Sau khi ??ng ky tình nguy?n viên, h? kiên quy?t ki?m tra t?i c?ng ??ng hàng ngày, ch? ??ng th?c hi?n c?ng tác phòng ch?ng d?ch, di?t khu?n t?i c?ng ??ng, th??ng xuyên kh? trùng sát khu?n các khu v?c trong c?ng ??ng, h?p tác v?i c? s? ?? làm ti?n tuy?n phòng, ch?ng d?ch b?nh ?? ??m b?o an toàn cho c?ng ??ng.

   4.jpg

   Tình yêu có th? ???c truy?n ??t . ??i ng? tình nguy?n viên v?n lu?n kh?ng ng?ng phát tri?n, m?i ng??i ??u ?ang n? l?c h?t mình ?? ?óng góp m?t ph?n s?c l?c cho c?ng ??ng và làm cho ng?i nhà c?a h? tr? nên ?m áp h?n.


   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   青青操在线视频|高清免费大片在线观看|国产不卡福利片在线观看浪潮|国产专区亚洲精品无码