<rp id="5hwh0"><menuitem id="5hwh0"></menuitem></rp>

   <b id="5hwh0"><address id="5hwh0"></address></b>
  1. <source id="5hwh0"></source>

   Tr?ng là quê h??ng c?a minh tình c?m là c?a Jun

   2021-09-17 06:25:30 admin 517
         Tr?ng là quê h??ng c?a minh ,tình c?m là c?a Juncera 

           Tr?ng là mong ??i , tr?ng là lãng m?ng , tr?ng là khao khát , tr?ng là tràn ??y .Nhân d?p T?t Trung Thu n?m 2021 công ty TNHH v?t li?u g?m s? Zibo Juncera xin g?i l?i tri ân sâu s?c và l?i chúc t?t ??p nh?t ??n toàn th? cán b? công nhân viên trong công ty .   
      
         M?i d?p l? T?t, m?t s? nhân viên c?a Juncera không có th?i gian sum h?p bên gia ?ình , nh?t là nh?ng ngày r?m Trung Thu nh? th? này , ?? ??m b?o công ty ho?t ??ng bình th??ng , các b?n ?ã coi công vi?c chung c?a công ty là quan tr?ng nh?t , ??ng th?i v?n kiên ??nh v?i v? trí công vi?c và trung thành v?i nhi?m v? c?a mình .Vì lý do này , công ty xin g?i l?i chúc ??n gia ?ình nhân viên thông qua chuy?n phát nhanh kinh ?ông , và mu?n nói r?ng : các b?n ?ã làm vi?c ch?m ch? r?i!
    
         B??c sang quý 4 , là th?i ?i?m quan tr?ng ??i v?i s? phát tri?n c?a juncera. Công ty kêu g?i m?i ng??i làm vi?c ch?m ch? h?n và không ti?c công s?c ?? hoàn thành t?t công vi?c . Trong k? ngh? l? c?n làm t?t 3 vi?c ch?ng cháy n? , ch?ng tr?m c?p và phòng ch?ng tai n?n an toàn .??c bi?t c?n c? ng??i túc tr?c ?? ?? phòng tai n?n ngoài ý mu?n . Chúng ta ph?i ??m b?o tr?t t? công vi?c bình th??ng ?? ho?t ??ng s?n xu?t c?a công ty ti?p t?c duy trì trên ?à phát tri?n t?t.
         Cu?i cùng xin chúc m?i ng??i c?a juncera và các thành viên trong gia ?ình có m?t k? ngh? l? vui v? công vi?c suôn s? và s?c kho? d?i dào ! 

   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   青青操在线视频|高清免费大片在线观看|国产不卡福利片在线观看浪潮|国产专区亚洲精品无码