<rp id="5hwh0"><menuitem id="5hwh0"></menuitem></rp>

   <b id="5hwh0"><address id="5hwh0"></address></b>
  1. <source id="5hwh0"></source>

   JUNCERA g?i l?i chúc 1 n?m t?t h?n 1 n?m

   2022-01-26 00:23:22 admin 388

           Vui v? chia tay n?m c? v&agrave; ?&oacute;n n?m m?i ??y ?p ti?ng c??i . sau 1 n?m b?n r?n , trong ni?m vui thu ho?ch , ch&uacute;ng ta s?p chia tay n?m 2021 v&agrave; ?&oacute;n ti?p 1 n?m 2022 ho&agrave;n to&agrave;n m?i . tr&ecirc;n ???ng m?a gi&oacute; , tr&ecirc;n ???ng ??ng h&agrave;nh , JUNCERA c?ng ?ang tr??ng th&agrave;nh h?n nh? qu&aacute; tr&igrave;nh l&agrave;m vi?c ch?m ch? v&agrave; ph?n ??u . nh&acirc;n d?p ??u xu&acirc;n , c&ocirc;ng ty ?&atilde; chu?n b? qu&agrave; cho to&agrave;n th? nh&acirc;n vi&ecirc;n . t&ocirc;i xin g?i nh?ng l?i ch&uacute;c ph&uacute;c ??n to&agrave;n th? nh&acirc;n vi&ecirc;n v&agrave; gia ?&igrave;nh c?a h? . 

           Trong th?i gian t?t , v?n c&oacute; 1 s? ??ng nghi?p v?n gi? ch?c v? ?? ??m b?o cho c&ocirc;ng ty v?n ho?t ??ng b&igrave;nh th??ng , to&agrave;n th? nh&acirc;n vi&ecirc;n tri &acirc;n c&aacute;c b?n : c&aacute;c b?n v?t v? r?i ! 

           2022 s? l&agrave; 1 n?m ??y th? th&aacute;ch h?n , h&atilde;y l&agrave;m vi?c c&ugrave;ng nhau v&agrave; gi&uacute;p ?? l?n nhau , t?o n&ecirc;n k? t&iacute;ch ! l?n n?a , JUNCERA xin ch&uacute;c m?i ng??i : n?m m?i kh&ocirc;ng kh&iacute; m?i , trong n?m D?n n&agrave;y ph&uacute;c kh&iacute; d?i d&agrave;o , vui v? tri?n mi&ecirc;n , v?n s? nh? &yacute; , ti?ng c??i th?t nhi?u . 


   JUNCERA xin ch&uacute;c :

   N?m m?i vui v? , gia ?&igrave;nh h?nh ph&uacute;c

   V?n s? nh? &yacute; , m?nh m? nh? h? !
    

   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   青青操在线视频|高清免费大片在线观看|国产不卡福利片在线观看浪潮|国产专区亚洲精品无码