<rp id="5hwh0"><menuitem id="5hwh0"></menuitem></rp>

   <b id="5hwh0"><address id="5hwh0"></address></b>
  1. <source id="5hwh0"></source>

   Gi?i pháp ???c cung c?p ?? ???c tri?n khai

   2021-12-22 23:49:36 admin 360
   Gi?i pháp  ???c cung c?p ?ã ???c tri?n khai thành công l?n th? 4 t?i Vi?t Nam 

   N?m 2021 . Do tình hình d?ch b?nh ? các n??c v?n còn gay g?t , ??i ng? k? thu?t viên c?a Juncera ?ã không qu?n ng?i khó kh?n ??n t?n nhà máy s?n xu?t c?a Vi?t Nam , hàng lo?t các k? thu?t d? phòng ?ã ???c th?c hi?n tr??c khi s?n xu?t , d?a theo ?úng quy trình d?ch v? k? thu?t “ ki?m tra nguyên li?u g?ch m?c , thi?t k? thông s? k? thu?t g?ch m?c , thi?t k? thông s? k? thu?t men , thi?t k? ???ng cong lò nung , thi?t k? thông s? k? thu?t thành ph?m . Sau 20 ngày chu?n b? k? l??ng ,g?n ?ây ?ã ??a vào s?n xu?t thành công 

   D? án ch? y?u s?n xu?t g?ch men bóng 600*600 ,800*800 ,600*1200 ,g?ch gi? c? ...s?n l??ng m?i ngày 15500m2 (giai ?o?n ??u ch? y?u s?n xu?t g?ch 300*600 400*800....s?n l??ng m?i ngày 25000m2 )là gi?i pháp t?ng th? c?a công ngh? g?m s? do Juncera cung c?p . 

   S? d?ng h? th?ng qu?n lý chuyên gia v? g?m s? xây d?ng và v? sinh do Juncera phát tri?n , trong phòng thí nghi?m Trung Qu?c Juncera. ti?n hành ch?n t?ng cái m?t nguyên li?u c?a g?ch m?c,ch?n nguyên li?u thô g?ch m?c ti?t ki?m chi phí nh?t và ti?n hành m?t s? thí nghi?m nh? sau khi phân tích d? li?u v? các ??c tính khác nhau c?a nguyên li?u g?ch m?c . So sánh k?t qu? thí nghi?m , k?t h?p v?i công th?c s? b? , cu?i cùng xác ??nh công th?c thí ?i?m.

   Cu?i cùng t?i nhà máy s?n xu?t ? Vi?t Nam , ??i ng? Juncera ?ã ti?n hành ?ào t?o lý thuy?t chi ti?t cho t?ng v? trí khách hàng , ??ng th?i xây d?ng các tiêu chu?n ki?m soát ch?t l??ng chi ti?t cho t?t c? các quy trình ,Juncera b? trí các k? s? có kinh nghi?m nh?t v? g?ch m?c ,k? s? lò nung ,k? s? men ?? v?n hành nhà máy .Cu?i cùng ,nh?ng viên g?ch ?ã ???c cho ra lò thành công , s?n ph?m ???c khách hàng ?ánh giá cao.


   Copyright (c) 2013-2021 C^ong ty vt liu gm Zibo Juncera魯ICP備19003072號-1 Hp th doanh nghip H tr k thut:YUYISTUDIO

   青青操在线视频|高清免费大片在线观看|国产不卡福利片在线观看浪潮|国产专区亚洲精品无码